Košarica
0.00 €

1. Uvodne določbe

Pravila nagradne igre določajo način sodelovanja in izvedbo nagradne igre “Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019” (v nadaljevanju: nagradna igra).
Organizator nagradne igre je KONOPLJA NET d.o.o. (v nadaljevanju organizator), ki poteka v času sejma Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019, od 14.05.2019 do 16.05.2019. Žrebanje bo izvedeno 17.05.2019 ob 12 uri, nagrajenci pa obveščeni po elektronski pošti in telefonupo koncu nagradne igre.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je KONOPLJA NET d.o.o., Grintovška ulica 37, 1000 Ljubljana.
Sodelujoči v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene s temi pravili.
Nagrajenec je med sodelujočimi izžrebana oseba, ki pridobi pravico do nagrade.

Splošno komuniciranje: Aktualne novice in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih, nagradnih igrah in druge novice, pomembne za posamezni segment uporabnikov bančnih storitev in širšo javnost. Osebni podatki, ki jih obdelujemo za ta namen, vključujejo: ime, priimek, datum rojstva, naslov, kontaktne podatke, ostale podatke, ki smo jih dobili iz naročil in pogodb za storitve, geolokacijske podatke, spletne piškotke, sociodemografske podatke ter podatke o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Obveščanje o ponudbi: Obveščanje o ponudbi storitev, aktualnih novostih in ugodnostih, prilagojenih vašim interesom in zanimanjem na podlagi profiliranja, ki ga banka uporablja za te namene. Osebni podatki, ki jih obdelujemo za ta namen, vključujejo: ime, priimek, datum rojstva, naslov, kontaktne podatke, ostale podatke, ki smo jih dobili iz naročil in pogodb za storitve, informacije o posameznikovem imetništvu in uporabi storitev, geolokacijske podatke, spletne piškotke, podatke iz socialnih omrežij, sociodemografske podatke, ostale poslovne podatke banke o posamezniku, prometne podatke storitev v uporabi, vključno s transakcijskimi podatki ter podatke o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

3. Pogoji in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v času sejma Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019, t.j. od 14.05.2019 do 16.05.2019. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri v okviru sejma Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri v okviru sejma Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019. S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.
Zaposleni in študenti pri organizatorju, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri oziroma niso upravičeni do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo zakonec, izven zakonski partner in otroci.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri;

Z odgovorom na nagradno vprašanje na licu mesta, kjer listek s podatki in odgovorom odvrže v “boben”“ za žreb

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se njihovo ime objavi v okviru objave nagrajencev. Prav tako se strinjajo, da se podatki sodelujočega uporabijo za namene promocije in kontaktiranja.

4. Nagrade in nagradno žrebanje

Komisija bo izžrebala naslednje nagrade:

  • 1 x 15 % CBD konopljine kapljice
  • 1 x 10 % CBD konopljine kapljice Cannabigold
  • 1x 5 % CBD konopljine kapljice Cannabigold

V primeru, da bo izžrebanec sodeloval brez soglasja za sodelovanje v tej nagradni igri, bo z izžrebancem najprej kontaktiral predstavnik organizatorja in mu predstavil nagradno igro ter pridobil od njega pisno soglasje za sodelovanje v tej nagradni igri. Soglasje za sodelovanje v nagradni igri pomeni tudi soglasje s temi pravili. Za nagrajenca v smislu teh pravil šteje le tisti izžrebanec, ki poda soglasje za sodelovanje v nagradni igri. Če oseba ne soglaša s sodelovanjem v nagradni igri, se izžreba nov udeleženec, ki s sodelovanjem v nagradni igri soglaša. Nagradno žrebanje bo potekalo 17.05.2019 v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo v roku 5 delovnih dni po opravljenem nagradnem žrebanju obveščeni po elektronski pošti in telefonu.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Če nagrajenec v 3 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Davki od nagrad

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.
Vir: Zakon o dohodnini. (2006). Uradni list RS, čl.39. Pridobljeno 13.05.2019 s spletne strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697.

6. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo (GDPR) s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradnega izziva posredovane organizatorju. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica. Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator. Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem, so določene v splošnih pogojih Konoplja.net, objavljenih na https://konoplja.net/splosni-pogoji-poslovanja/ in https://konoplja.net/zasebnost/. Nagrajenec dovoljuje organizatorju, da njegove osebne podatke (ime in priimek) javno objavi na svoji spletni strani.

7. Končne določbe

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani https://konoplja.net/pogoji-nagradne-igre-dms/, stopijo v veljavo z 13.05.2019. Šteje se, da so sodelujoči seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo sodelujoči obveščeni na istem spletnem naslovu.

KONOPLJA NET d.o.o.

Ljubljana, 13.05.2019