Košarica
0.00 €

Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2017–2018

 

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje, in sicer za leti 2017 in 2018. V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju resolucija), in načini uresničevanja le-teh ter konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je torej resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje.

Krovni cilj Resolucije o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Z nacionalnim program in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema tako programe zmanjševanja povpraševanja po drogah kot programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na strategije na področju socialnega varstva.

Akcijski načrt je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki vseh ministrstev s pristojnostmi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti ter predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade RS za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki omenjene ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade RS za droge o procesu izvajanja akcijskega načrta.

Odebeljena imena pri odgovornih institucijah pomenijo nosilno – koordinativno institucijo za izvedbo določene naloge. Preostale navedene institucije so partnerji pri izvedbi.

Aktivnosti tega akcijskega načrta so v okviru rednih dejavnosti financirane iz obstoječih proračunskih postavk Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance. Aktivnosti so sofinancirane še na nivoju lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Fundacije invalidskih in invalidskih organizacij. 

Poglavje iz strategije: Zakonodaja

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o proizvodnji in prometu z drogami

 

Imenovanje delovne skupine

 

 

 

X

 

 

Predlog sprememb in dopolnitev ZPPPD

Potrditev v Državnem zboru RS

Komisija Vlade RS za droge (MZ)

 

Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev ZPPPD

 

Analiza zakona in potrebnih sprememb

 

 

 

X

 

Priprava predloga sprememb zakona

 

 

X

 

Priprava Sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov, ki temeljijo na ZPPPD – Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami

 

Spremljanje pojavljanj NPS v RS in EU – EWS

 

X

 

X

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami

Komisija Vlade RS za droge (MZ)

 

Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

 

Izdelava tretjega  akcijskega načrta na področju prepovedanih drog

 

 

Imenovanje delovne skupine

 

 

 

 

X

Predlog akcijskega načrta

Potrditev pri Vladi RS

Komisija Vlade RS za droge (MZ)

 

Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta

 

Alternativno kaznovanje

Razvoj ukrepov kot alternative zapornim kaznim (zdravljenje, rehabilitacija, usposabljanje)

X

X

X

X

–                                                                    Izdelan model

izvajanja

MP

 

MZ, MDDSZ

 

 

 

Poglavje iz strategije: Koordinacija, financiranje

 

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za droge

Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju drog

X

X

X

X

Poročila o realizaciji akcijskega programa

 

Koordinirana politika na področju drog

Komisija Vlade RS

 

Pristojna ministrstva

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti,

CNVOS

Predstavljanje akcijskega načrta v javnosti

 

X

 

X

Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS – Koordinacija LAS

 

Analiza delujočih LAS

 

 

 

 

X

 

Izdelana analiza stanja (poročilo o izvedenih aktivnostih, financiranju, delovnih načrtih, evalvacijah dela, potrebah)

–                                                                      

–                                                                    Predstavitev analize

–                                                                     

–                                                                    Izdelan model

–                                                                    akcijskega načrta za

–                                                                    lokalne skupnosti

–                                                                

NIJZ

 

MZ

 

LAS-i

 

SOS, ZOS, Mestne občine

 

 

Zagotavljanje koordinacije različnih aktivnosti in usklajenosti politik na področju drog na lokalnem nivoju še posebej na področju preprečevanja uporabe drog

 

X

 

X

Ciljane raziskave za potrebe lokalne skupnosti/uporabnikov – med LAS

 

X

 

X

Redno letno poročanje na Komisiji Vlade RS za droge

 

 

X

 

X

Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrta

Redni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni, FIHO in ZZZS

 

X

 

X

Nemoteno financiranje izvajanja akcijskega načrta

MZ

 

Pristojna ministrstva

 

ZZZS

 

FIHO

 

 

Ustrezno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti navedene v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog

X

X

X

X

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Informacijski sistem

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Redno spremljanje obsega uporabe prepovedanih drog in njegovih posledic

 

Redno spremljanje ključnih indikatorjev po metodologiji EMCDDA

 

Redno poročanje EMCDDA in drugim mednarodnim institucijam

 

Vzpostavitev TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora

 

Poročanje o rezultatih in priprava povzetkov Raziskave o uporabi drog, alkohola in tobaka v zaporih

 

Drugi val Raziskave o uporabi drog med splošno populacijo

 

Vzdrževanje sistema za e-prijavljanje indikatorjev TDI

 

Spremljanje pojavnosti NPS-jev in drugih drog v različnih okoljih

Imenovanje strokovne skupine za aktivno spremljanje osnovnih in dodatnih vzrokov smrti zaradi uporabe drog

 

Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog

 

Statistične tabele, strukturirani vprašalniki, posebna poročila

 

Spremljanje TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora

 

Objava znanstvene monografije o rabi drog v zaporih in povzetkov, predstavitve rezultatov

 

Izveden drugi val Raziskave o uporabi drog med splošno populacijo

 

Delujoč sistem za e-prijavljanje indikatorjev TDI

 

Letno poročilo o pojavnosti NPS-jev in drugih drog v različnih okoljih

 

Kvalitetnejši podatki o smrtih, povezanih z drogami

 

Boljša informiranost vseh deležnikov in boljša izraba virov

NIJZ

 

MZ, MDDSZ, MNZ, MIZŠ, NVO, URSIKS, MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordiniranje sistema EWS – Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi (NPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imenovanje delovne skupine za koordiniranje sistema EWS

 

Nadgradnja in vzdrževanje baze NPS (informacijski sistem)

 

Sprejetje/potrditev protokola sporočanja informacij v sistem (nacionalni in regijski) na EWS skupini/Vladni komisiji za droge

 

Sprejetje/potrditev smernic za zbiranje vzorcev NPS in anonimni zaseg

 

Izvedba izobraževanj o NPS v različnih okoljih

 

Redno obveščanje o pojavu NPS in izmenjava informacij

 

Redno poročanje EMCDDA

 

Razvoj hitrih intervencij ob pojavu NPS

 

Priprava in uvedba protokola hitrega odziva na smrt zaradi predoziranja

 

Redno sestajanje nacionalne EWS skupine in redna srečanja regijske EWS skupine

 

Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    X

 

 

Novi sklep MZ o imenovanju delovne skupine za koordiniranje sistema EWS

 

Protokol sporočanja informacij v regijsko in nacionalno mrežo

 

Izvedena izobraževanja o problematiki NPS

 

Kratka mesečna in polletna poročila o napredku

 

Posredovanje obvestil o NPS

 

Priprava in posredovanje nujnih obvestil o NPS

 

Priprava letnega poročila EWS

 

Poročila o prvem pojavu NPS

Protokol hitrega odziva na smrt zaradi predoziranja

 

Najmanj štirje sestanki EWS skupine letno in najmanj dva sestanka regijske EWS skupine

 

Imenovanje delovne skupine in razvoj modela hitrih intervencij za vzgojno-izobraževalne ustanove in skupnost

NIJZ

 

MZ in člani EWS (Center za zastrupitve UKC, Inštitut za sodno medicino, Fakulteta za farmacijo)

 

Nacionalni forenzični laboratorij

 

MNZ – Policija

 

MIZŠ

 

DrogArt, Stigma in ostale NVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba standardov in smernic preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpostavitev delovne skupine za razvoj standardov in smernic

 

Evalvacija programov na podlagi standardov in smernic

 

Upoštevanje standardov in smernic pri javnih razpisih

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Standardi in smernice

 

Evalvacija programov

 

Nabor preventivnih programov

 

 

 

 

 

 

 

NIJZ

 

Komisija Vlade RS za droge: MZ, MDDSZ ter MIZŠ

 

NVO

 

Razvoj sprotne in celovite baze podatkov

 

Zagotavljanje javno dostopnih epidemioloških in statističnih podatkov

 

Letni pregled vseh raziskovalnih del na tem področju

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Spletno mesto

 

Informiranje in

nadaljnji razvoj dokumentacijskega centra

 

 

NIJZ

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

NVO

 

Vsi nosilci in financerji raziskav

 

 

 

 

Zmanjševanje povpraševanja po drogah

 

Poglavje iz strategije: Preventiva v vzgoji in izobraževanju                               

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Protokol oz. smernice za postopanje v situacijah povezanih z drogami za šolske svetovalne delavce in VIZ

Razvoj protokola

X

X

X

X

 

Dostopnost protokola ter njegova promocija

MIZŠ

ZRSŠ

ŠR

MZ

MDDSZ

NIJZ

NVO

Zagotavljanje kakovostnih preventivnih programov in programov krepitve zdravja in zdravega življenjskega sloga

Priprava povzetka standardov kakovosti

X

X

X

 

Povzetek standardov in njegova objava

Pregled preventivnih programov, ki se izvajajo v VIZ

NIJZ,  MIZS

MZ

MDDSZ

NVO

Promocija in uporaba standardov kakovosti pri izboru in sofinanciranju  preventivnih programov

X

X

X

X

Imenovanje delovne skupine za pripravo ocene stanja o preventivnih programih, ki se izvajajo v VIZ

 

X

X

X

Usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ (učiteljev in ravnateljev)

Sistematično vključevanje vsebin s področja zasvojenosti, vključno s krepitvijo varovalnih dejavnikov, v izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ

 

 

X

X

X

X

Seminarji, delavnice

MIZŠ

ZRSŠ

MZ

MDDSZ

Fakultete

NVO

NIJZ

Uporabniki

Preventivno delo v izvedbenem kurikulumu

Izvedbeni kurikulum na vseh ravneh VIZ

X

X

X

X

Projekti in dejavnosti v kurikulumu

MIZŠ

Javni zavodi na področju VIZ

 

 

 

Poglavje iz strategije: Preventiva v delovnem okolju                                  

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Vzpodbuditi podjetja za sprejem celovite politike pomoči in preprečevanja uporabe alkohola in drog na delovnem mestu

 

 

Povečanje števila izobraževanj, vključno s specialisti medicine dela in varnostnimi inženirji, na temo poklicnih tveganj in prenosa dobrih praks glede preprečevanja ter svetovanja pri uporabi alkohola in drog na delovnem mestu

 

X

X

X

X

Povečati število delovnih organizacij, ki imajo sprejete (interne) pravilnike o uporabi alkohola in drog na delovnem mestu

 

Izvrševanje pravilnikov

 

Zagotoviti nudenje ustrezne pomoči

 

Dodatno izobraženi specialisti medicine dela

Dodatno izobraženi varnostni inženirji

 

Komisija Vlade RS za droge, MDDSZ

in MZ

Sindikati

KIMDPŠ, NIJZ

GZS

Delovna inšpekcija

MGRT

 

Povečan nadzor delovne inšpekcije na tem področju

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Zdravljenje

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Povečanje dostopnosti CPZOPD na območjih, kjer niso prisotni (Koroška, Bela krajina, Ptuj, Posavje …) in zagotavljanje optimalnega števila bolnikov v posameznem centru

 

 

Vpeljava mobilnih ambulant

 

 

 

X

X

X

X

Boljša (hitrejša) dostopnost in dosegljivost programov

 

Boljša kakovost dela

 

 

MZ in Koordinacija CPZOPD

 

ZZZS

 

Skupnost zdravstvenih zavodov

 

Regionalni ZD, Psih. klinika Ljubljana, SOS, ZOS

Diverzifikacija/razširitev programov zdravljenja (preventivni programi, konoplja, nove psihoaktivne snovi, stimulanti, »nekemične odvisnosti«)

 

 

Osnovno izobraževanje

 

Konferenca nekemične odvisnosti, predpisana zdravila

 

Vzpostavitev enote za zdravstveno psihosocilano rehabilitacijo oseb z odvisnosti pridruženimi motnjami (Razori) – razpis za drugo fazo gradnje in začetek gradnje

 

Podeljevanje naloxona za domov

X

X

 

 

X

X

Večja usposobljenost zaposlenih v CPZOPD

 

Znotraj mreže CPZOPD vzpostavljeni programi za zdravljenje različnih vrst odvisnosti

 

Vzpostavljen bolnišnični oddelek za osebe s pridruženimi duševnimi motnjami

Koordinacija CPZOPD

 

PKL

 

Vključitev zdravstvenih programov obravnave oseb, ki uživajo droge v zavodih za prestajanje kazni zapora v Mrežo CPZOPD

Sodelovanje na koordinaciji;

 

Vzpostavitev CPZOPD Trebnje

X

X

X

X

Poenotenje doktrine obravnave, kontinuiteta obravnave in izboljšanje kakovosti obravnave

MZ in MP – URSIKS

 

Koordinacija CPZOPD

 

Nadzor s svetovanjem nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Zaključna poročila

 

Posodobitev smernic

X

X

 

X

 

 

Poročilo

 

Predlog ukrepov

 

Implementacija ukrepov

 

MZ

 

Komisija Vlade RS za droge

 

Koordinacija CPZOPD

 

Zdravniška zbornica

Izboljšanje javne podobe zdravljenja odvisnosti

Poročila v medijih; Prijava novih oblik zdravljenja (NPS), Publikacija o obravnavi oseb, odvisnih od kanabinoidov, procesne/nekemične odvisnosti/nove tehnologije; Konference

X

X

 

X

X

Število vključenih pacientov z različnimi oblikami bolezni oziroma odvisnosti

MZ in Koordinacija CPZOPD

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Socialna obravnava

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Zagotavljanje celostne obravnave za različne ciljne populacije (mladostniki, družine, starejši uporabniki, osebe po prestani kazni zapora, osebe s pridruženimi težavami v duševnem zdravju) v okviru storitev in programov na področju socialnega varstva

 

 

Nadaljnji sistematični razvoj socialnovarstvenih programov na podlagi evalvacij in spremljanja izvajanja programov

 

Nadaljnja obravnava v okviru storitev, ki jih izvajajo javne službe (CSD-ji)

 

Dodatna izobraževanja vezana na aktualnost problematike (nove psihoaktivne snovi, ipd.)

X

X

X

X

Optimalna dostopnost in dosegljivost različnih programov namenjenih različnim ciljnim skupinam (programi psihosocialnega  svetovanja, informiranja in terenskega dela)

 

Število opravljenih storitev v okviru javne službe (prva socialna pomoč, specialistična pomoč, itd.)

 

Število opravljenih izobraževanj (MDDSZ in MZ)

MDDSZ

 

Nevladne organizacije in njihove povezave

 

Krepitev skupnostnega pristopa in zagotavljanje že obstoječe mreže nizkopražnih programov na področju socialnega varstva in njihova širitev glede na potrebe

 

 

Spodbujanje socialnovarstvenih programov za socialno vključene uporabnike drog, ki vključujejo pristope zmanjševanja škode in terapevtsko-svetovalne programe

X

X

X

X

Povečevanje števila programov s poudarkom na socialni vključenosti

 

Povečanje števila uporabnikov vključenih v programe socialne aktivacije

 

Vzpostavitev svetovalno-terapevtskega centra za mlade

MDDSZ, MZ

 

Programi zmanjševanja škode

 

Vzpostavitev inovativnih programov na področju socialnega varstva, vključno s programi zgodnjega odkrivanja uporabe drog in zgodnjih intervencij, vključno z nadgradnjo mobilne mreže nizkopražnih in svetovalnih programov

 

Sodelovanje med sektorji pri razvoju in širitvi novih programov glede na zaznane potrebe in probleme

 

X

X

X

X

Vzpostavljen vsaj en program zgodnjega odkrivanja in zgodnjih intervencij

MDDSZ, MZ

Zagotavljanje in razvoj različnih oblik namestitvene podpore za uporabnike drog (stanovanjske skupine, varne hiše za ženske in razvoj programov socialne aktivacije)

 

Širitev mreže nočnih in dnevnih zavetišč za uporabnike

drog z ulice ter ustreznih, varnih in trajnih bivališč za brezdomne uporabnike prepovedanih drog

X

X

X

X

Vsaj dva nova program (program za mlade, program za starejše)

MDDSZ v sodelovanju z občinami

 

Programi ZŠ

 

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje škode 

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Koordinacija programov zmanjševanja škode (ZŠ)

 

 

Redni delovni sestanki s programi ZŠ

Zbiranje epidemioloških podatkov o uporabnikih programov ZŠ na področju drog Preprečevanje uporabe drog na javnih mestih

Razvoj programov selektivne in indicirane preventive ter zgodnjih intervencij in zagotavljanje dostopnosti omenjenih programov

Več različnih programov in kakovostnejše terensko delo z uporabniki drog

Razvoj novih programov pomoči za uporabnike konoplje in drugih novih psihoaktivnih snovi

X

X

X

X

Delujoča mreža programov ZŠ

 

Preprečevanje novih okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

 

Število usposobljenih strokovnjakov

 

Nabava kombija/-ev za terensko delo programov

 

NIJZ OE Koper

Programi ZŠ

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

 

MZ, FIHO

 

Komisija za AIDS pri MZ

 

Zagotavljanje materiala za injiciranje drog

 

 

Izvedba javnega naročila za sterilni material za injiciranje drog

Zbiranje evidenc o izdanem in izmenjanem (vrnjenem) materialu za injiciranje drog

Koordinacija ustreznega odvoza rabljenega materiala za injiciranje

Krepitev programa zamenjave igel v lekarnah

Uporaba iglomatov v okoljih, kjer ni drugih ustreznih programov

Razvoj področja dela medicinske sestre med uporabniki drog v nizkopražnih programih

 

X

X

X

X

Število razdeljenih priborov letno

 

Preprečevanje novih okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

 

Delujoča mreža programov ZŠ za nadaljnje znižanje števila okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

 

Evidenca o zamenjanem priboru, iz katere bo mogoče izdelati letna poročila

 

Ustrezna kadrovska zasedba v nizkopražnih programih – diplomirani zdravstvenik

NIJZ OE Koper

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

 

ZZZS

 

FIHO

 

Vzpostavitev pilotnega programa stacionarne ali mobilne varne sobe za uporabnike prepovedanih

drog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje konsenza z lokalno skupnostjo in njeno informiranje; delo z uporabniki

 

Pregled dosedanjih analiz z oceno stanja

 

Delo z mediji

 

Ocena prostorskih kapacitet in iskanje lokacije

X

X

X

X

Poizkusno delovanje varne sobe za uporabnike drog

 

Izdelava programa varnih sob

 

 

NIJZ, MZ, CPZOPD,

 

MDDSZ, lokalne skupnosti

 

Programi ZŠ, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

Vzpostavitev sistema za testiranje omejene količine vzorcev drog, v katerem bi

uporabniki lahko anonimno posredovali vzorce za brezplačno ali plačljivo testiranje

drog

 

 

 

 

 

 

 

Krepitev trenutnega sistema z uporabo kromatografa za kvantitativno testiranje vzorcev prepovedanih drog in zagotavljanje usposobljenih kadrov

Sodelovanje s sistemom EWS za zgodnje obveščanje

Usposabljanje strokovnjakov

X

X

X

X

Vzpostavljen sistem za hitro testiranje vzorcev prepovedanih drog

Povečanje kapacitet laboratorijev

Okrepljen sistem za hitro obveščanje uporabnikov

Hiter dostop do podatkov o novih drogah

NIJZ, MNZ

MZ, CPZOPD

 

Programi ZŠ, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

 

Programi ZŠ

 

 

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog                                     

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Vzpostavljen koncept policijskega dela na podlagi kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij

 

 

 

 

Identifikacija tistih kriminalnih združb oziroma posameznikov, ki zahtevajo prednostno in kompleksno obravnavo (subjektni pristop)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Izvedba strateške analize – analize kriminalnega trga za področje PD

 

 

 

 

MNZ (policija)

 

 

 

 

 

 

 

Zajezitev pretoka prepovedanih drog na t. i. »balkanski poti«

 

 

 

 

 

 

 

 

Z varnostnimi organi na območju Balkana vzpostaviti boljše operativno sodelovanje ter s tem dosegati

zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog na območju Slovenije in preostalih

evropskih držav

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Povečanje zasegov prepovedanih drog na zunanji meji EU in v notranjosti RS, ki se tihotapijo po »balkanski poti«

 

Zmanjšanje ponudbe drog na slovenskem črnem trgu

MNZ (policija)

 

MF (carina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami z namenom zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog in predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drog

Krepitev sodelovanja z Europolom, Eurojustom, Interpolom ter izvedba skupnih kriminalističnih preiskav s tujimi varnostnimi organi

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Zajezitev pretoka tihotapljenih predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drog

 

Zasegi tihotapljenih prepovedanih drog, predvsem sintetičnih drog in kokaina

MNZ (policija)

 

MF (carina)

 

MZ (Urad za kemikalije)

 

Povečati dejavnosti policije na področju prepovedanih drog na lokalni ravni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvig strokovne ravni znanja lokalne ravni policije

 

Sodelovanje policije z LAS

 

Sodelovanje policije v varnostnih sosvetih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Usposabljanje

 

Zmanjšanje t. i. sekundarne kriminalitete in zmanjšanje zlorabe prepovedanih drog med mladimi

 

Zmanjšana ponudba drog v lokalni skupnosti

Otežen dostop do drog

 

Vzpostavitev mrežnega sodelovanja z različnimi akterji v lokalni skupnosti

 

MNZ (policija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrepiti dejavnosti na področju pranja denarja

 

 

 

 

 

 

 

Dvig strokovne ravni znanja policije ter dvig obsega izvajanja finančnih preiskav

 

Sodelovanje z UPPD in DT

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Zasegi protipravno pridobljene premoženjske koristi

 

Odvzem premoženja nezakonitega izvora

 

MNZ (policija)

 

MF

 

MP

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmanjšanje nezakonite proizvodnje prepovedanih drog

 

 

 

 

 

Identifikacija tistih posameznikov in kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sintetičnih prepovedanih drog, vključno z gojenjem konoplje v zaprtih prostorih

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Odkrivanje proizvodnje prepovedanih drog

 

Onemogočanje proizvodnje prepovedanih drog

 

Procesiranje osumljenih

Zmanjšana ponudba prepovedanih drog

MNZ (policija)

 

MF

 

MP

Okrepiti sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU in agencij, ter partnerjev zunaj EU v boju proti  nezakoniti proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami.

 

Izvajanje projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) s področja prepovedanih drog v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala v obdobju 2017 -2018

 

 

 

 

Število aktivnosti slovenske policije v EMPACT projektih (sodelovanje, nosilci aktivnosti,  posredovane informacije, skupni akcijski dnevi …) in število  mednarodnih policijskih preiskav

MNZ

(policija)

 

MF

(carina)

 

 

 

Poglavje iz strategije: Izobraževanje, raziskovanje, vrednotenje

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb (npr.: raba drog med migranti in begunci,  raba drog med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi; analize potrebe uporabnikov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskava v nizkopražnih programih z dodatnimi vprašanji o razvoju in vzpostavitvi novih in nadgradnji trenutnih programov (heroinski vzdrževalni program, programi za mladostnike …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Nadgradnja programov glede na potrebe

 

 

Skupnostni akcijsko-raziskovalni projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

Univerze

 

NIJZ

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

 

Nizkopražni programi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskovanje prednostnih področij z načrtovanjem usposabljanja

Pregled stanja na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči

Kvalitativne študije za spremljanje pojava uporabe drog: nove droge (npr. sintetične droge), popularne droge (npr. hlapila, konoplja), škodljive posledice uporabe drog

Epidemiološke študije:  prevalenčna študija rabe drog v populaciji

Omogočanje in vzpodbujanje raziskav, ki vključujejo tudi morebitno terapevtsko uporabo snovi, ki so vključene v seznam nadzorovanih psihoaktivnih snovi

Zasnova raziskave o uporabi drog, alkohola in tobaka v Slovenski vojski

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Identifikacija prednostnih področij

 

Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči

 

Izdelana študija pojava uporabe drog

 

 

 

Komisija Vlade RS za droge in vsa pristojna ministrstva (MZ, MP, MDDSZ, MIZŠ, MNZ, MORS)

 

Lokalne skupnosti

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

 

LAS

 

Univerze

 

Inštituti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednotenje različnih politik, programov, pristopov in postopkov

 

 

 

 

 

 

 

Evalvacija programov na področju drog (javnih socialnovarstvenih programov)

 

Priprava instrumenta za evalvacije

 

Sledenje kriterijem kakovosti

 

Vključenost uporabnikov in izvajalcev v vrednotenje

 

Ocene učinkovitosti programov, strategij, politik

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Promocija evalvacije

 

Evalvacijska poročila

 

 

Dostopnost informacij o kakovosti programov

 

 

 

 

 

 

Komisija Vlade RS za droge in vsa pristojna ministrstva (MZ, MP, MDDSZ, MIZŠ, MNZ, MORS)

 

Lokalne skupnosti

 

Koordinacija NVO

 

LAS

 

Univerza

 

Inštituti

 

 

Ustrezno in kontinuirano izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog

 

 

Sistem priznavanja neformalnega usposabljanja

Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja

 

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Informiranje o SOK (tudi EU)

Oblikovanje delovne skupine

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Poročila o usposabljanju

 

 

 

Poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojna ministrstva:

MIZŠ, MZ, MDDSZ, MP

 

Fakultete

 

NVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politik

Mreženje strokovnjakov

Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela

Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju (gospodarska zbornica, ZPIZ)

Vključevanje uporabnikov v raziskovanje in izobraževanje

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Dvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči

 

Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ in NIJZ

MIZŠ

Univerze

Pristojna ministrstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Mednarodno in bilateralno sodelovanje

 

 

Konkretni cilji

Izvedbene aktivnosti  

Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti

Pričakovani rezultati

Odgovorne institucije

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

 

Sodelovanje RS v institucijah EU

 

 

 

Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (HDG, EUROPOL, EMCDDA)

 

Aktivna participacija v diskusijah na ravni EU

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

     X

            

Poročila

 

Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

 

 

 

Sodelovanje RS v telesih OZN

 

 

 

 

Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za droge

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

     X

            

Promocija stališč RS v strukturah OZN

 

 

 

 

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

 

 

 

Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope

 

 

Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini Sodelovanje slovenskih strokovnjakov pri aktivnostih Pompidoujeve skupine

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

     X

          

Diskusijski sestanki na posamezno temo

 

Poročila

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa

 

 

Priprava dvostranskih projektov

 

Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

     X                      

 

 

 

Izvedeni dvostranski projekti

 

Razvoj mreže različnih strokovnjakov

Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ

 

 

Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah

 

 

 

Polletni koordinativni sestanki

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Izvedeni koordinativni sestanki

 

 

 

 

 

MZ

 

Pristojna ministrstva

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti,

 

CNVOS

 

Seznam kratic:

MZ

Ministrstvo za zdravje

 

FIHO

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SOS

Skupnost občin Slovenije

MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

ZOS

Združenje občin Slovenije

MNZ

 

Ministrstvo za notranje zadeve

EWS

Early warning system – Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi

MF

 

Ministrstvo za finance

CPZOPD

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

MP

Ministrstvo za pravosodje

Zmanjševanje škode

MZZ

Ministrstvo za zunanje zadeve

NVO

Nevladne organizacije

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje

URSIKS

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

MGRT

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

GZS

 

Gospodarska zbornica Slovenije

MORS

Ministrstvo za obrambo

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OZN –UNGASS

Organizacija združenih narodov – United Nations General Assembly Special Session – Posebno zasedanje generalne skupščine združenih narodov

KIMDPŠ

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

NPS

Nove psihoaktivne snovi

TDI

Treatment demand indicator – kazalnik povpraševanja po zdravljenju

LAS

Lokalne akcijske skupine

CNVOS

Center nevladnih organizacij Slovenije

ZRSŠ

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 

ŠR

Šola za ravnatelje

Komentarji
Novice
Nazaj
Predsedniški kandidati o Konoplji
Naprej
THC lahko ščiti možgane pred degenerativnimi boleznimi