Košarica
Brezplačna dostava ob nakupu nad 40€

Se želite pogovoriti?

Pokličite nas na 070 543 038

Socialna omrežja

Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2017–2018

Akcijski načrt na področju drog za leto 2017-2018.

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje, in sicer za leti 2017 in 2018. V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju resolucija), in načini uresničevanja le-teh ter konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je torej resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje.

Krovni cilj Resolucije o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Z nacionalnim program in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema tako programe zmanjševanja povpraševanja po drogah kot programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na strategije na področju socialnega varstva.

Akcijski načrt je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki vseh ministrstev s pristojnostmi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti ter predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade RS za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki omenjene ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade RS za droge o procesu izvajanja akcijskega načrta.

Odebeljena imena pri odgovornih institucijah pomenijo nosilno – koordinativno institucijo za izvedbo določene naloge. Preostale navedene institucije so partnerji pri izvedbi.

Aktivnosti tega akcijskega načrta so v okviru rednih dejavnosti financirane iz obstoječih proračunskih postavk Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance. Aktivnosti so sofinancirane še na nivoju lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Fundacije invalidskih in invalidskih organizacij.

Poglavje iz strategije: Zakonodaja

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o proizvodnji in prometu z drogami

 

Imenovanje delovne skupineXPredlog sprememb in dopolnitev ZPPPD

Potrditev v Državnem zboru RS

Komisija Vlade RS za droge (MZ)

Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev ZPPPD

Analiza zakona in potrebnih spremembX
Priprava predloga sprememb zakonaX
Priprava Sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov, ki temeljijo na ZPPPD – Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami

 

Spremljanje pojavljanj NPS v RS in EU – EWSXXPredlog sprememb in dopolnitev Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogamiKomisija Vlade RS za droge (MZ)

Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

Izdelava tretjega  akcijskega načrta na področju prepovedanih drog

 

 

Imenovanje delovne skupineXPredlog akcijskega načrta

Potrditev pri Vladi RS

Komisija Vlade RS za droge (MZ)

Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta

Alternativno kaznovanjeRazvoj ukrepov kot alternative zapornim kaznim (zdravljenje, rehabilitacija, usposabljanje)XXXX–                                                                    Izdelan model

izvajanja

MP

 

MZ, MDDSZ

Poglavje iz strategije: Koordinacija, financiranje

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za drogeSpremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju drogXXXXPoročila o realizaciji akcijskega programa

Koordinirana politika na področju drog

Komisija Vlade RS

 

Pristojna ministrstva

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti,

CNVOS

Predstavljanje akcijskega načrta v javnostiXX
Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS – Koordinacija LAS

 

Analiza delujočih LASXIzdelana analiza stanja (poročilo o izvedenih aktivnostih, financiranju, delovnih načrtih, evalvacijah dela, potrebah)

–                                                                    Predstavitev analize

–                                                                    Izdelan model

–                                                                    akcijskega načrta za

–                                                                    lokalne skupnosti

NIJZ

MZ

LAS-i

SOS, ZOS, Mestne občine

Zagotavljanje koordinacije različnih aktivnosti in usklajenosti politik na področju drog na lokalnem nivoju še posebej na področju preprečevanja uporabe drogXX
Ciljane raziskave za potrebe lokalne skupnosti/uporabnikov – med LASXX
Redno letno poročanje na Komisiji Vlade RS za drogeXX
Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrtaRedni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni, FIHO in ZZZSXXNemoteno financiranje izvajanja akcijskega načrtaMZ

Pristojna ministrstva

ZZZS

FIHO

Ustrezno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti navedene v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drogXXXX
Poglavje iz strategije: Informacijski sistem

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Redno spremljanje obsega uporabe prepovedanih drog in njegovih posledic

 

Redno spremljanje ključnih indikatorjev po metodologiji EMCDDA

Redno poročanje EMCDDA in drugim mednarodnim institucijam

Vzpostavitev TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora

Poročanje o rezultatih in priprava povzetkov Raziskave o uporabi drog, alkohola in tobaka v zaporih

Drugi val Raziskave o uporabi drog med splošno populacijo

Vzdrževanje sistema za e-prijavljanje indikatorjev TDI

Spremljanje pojavnosti NPS-jev in drugih drog v različnih okoljih

Imenovanje strokovne skupine za aktivno spremljanje osnovnih in dodatnih vzrokov smrti zaradi uporabe drog

Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki

XXXXNacionalno poročilo o stanju na področju drog

Statistične tabele, strukturirani vprašalniki, posebna poročila

Spremljanje TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora

Objava znanstvene monografije o rabi drog v zaporih in povzetkov, predstavitve rezultatov

Izveden drugi val Raziskave o uporabi drog med splošno populacijo

Delujoč sistem za e-prijavljanje indikatorjev TDI

Letno poročilo o pojavnosti NPS-jev in drugih drog v različnih okoljih

Kvalitetnejši podatki o smrtih, povezanih z drogami

Boljša informiranost vseh deležnikov in boljša izraba virov

NIJZ

MZ, MDDSZ, MNZ, MIZŠ, NVO, URSIKS, MP

Koordiniranje sistema EWS – Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi (NPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imenovanje delovne skupine za koordiniranje sistema EWS

Nadgradnja in vzdrževanje baze NPS (informacijski sistem)

Sprejetje/potrditev protokola sporočanja informacij v sistem (nacionalni in regijski) na EWS skupini/Vladni komisiji za droge

Sprejetje/potrditev smernic za zbiranje vzorcev NPS in anonimni zaseg

Izvedba izobraževanj o NPS v različnih okoljih

Redno obveščanje o pojavu NPS in izmenjava informacij

Redno poročanje EMCDDA

Razvoj hitrih intervencij ob pojavu NPS

Priprava in uvedba protokola hitrega odziva na smrt zaradi predoziranja

Redno sestajanje nacionalne EWS skupine in redna srečanja regijske EWS skupine

Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki

XXX    XNovi sklep MZ o imenovanju delovne skupine za koordiniranje sistema EWS

Protokol sporočanja informacij v regijsko in nacionalno mrežo

Izvedena izobraževanja o problematiki NPS

Kratka mesečna in polletna poročila o napredku

Posredovanje obvestil o NPS

Priprava in posredovanje nujnih obvestil o NPS

Priprava letnega poročila EWS

Poročila o prvem pojavu NPS

Protokol hitrega odziva na smrt zaradi predoziranja

Najmanj štirje sestanki EWS skupine letno in najmanj dva sestanka regijske EWS skupine

Imenovanje delovne skupine in razvoj modela hitrih intervencij za vzgojno-izobraževalne ustanove in skupnost

NIJZ

MZ in člani EWS (Center za zastrupitve UKC, Inštitut za sodno medicino, Fakulteta za farmacijo)

Nacionalni forenzični laboratorij

MNZ – Policija

MIZŠ

DrogArt, Stigma in ostale NVO

Uporaba standardov in smernic preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpostavitev delovne skupine za razvoj standardov in smernic

Evalvacija programov na podlagi standardov in smernic

Upoštevanje standardov in smernic pri javnih razpisih

XXXXStandardi in smernice

Evalvacija programov

Nabor preventivnih programov

NIJZ

 

Komisija Vlade RS za droge: MZ, MDDSZ ter MIZŠ

NVO

 

Razvoj sprotne in celovite baze podatkov

 

Zagotavljanje javno dostopnih epidemioloških in statističnih podatkov

Letni pregled vseh raziskovalnih del na tem področju

XXXXSpletno mesto

Informiranje in

nadaljnji razvoj dokumentacijskega centra

NIJZ

 

Komisija Vlade RS za droge in MZ

NVO

Vsi nosilci in financerji raziskav

Zmanjševanje povpraševanja po drogah

Poglavje iz strategije: Preventiva v vzgoji in izobraževanju                               

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti   Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Protokol oz. smernice za postopanje v situacijah povezanih z drogami za šolske svetovalne delavce in VIZRazvoj protokolaXXXXDostopnost protokola ter njegova promocijaMIZŠ

ZRSŠ

ŠR

MZ

MDDSZ

NIJZ

NVO

Zagotavljanje kakovostnih preventivnih programov in programov krepitve zdravja in zdravega življenjskega slogaPriprava povzetka standardov kakovostiXXXPovzetek standardov in njegova objava

Pregled preventivnih programov, ki se izvajajo v VIZ

NIJZ,  MIZS

MZ

MDDSZ

NVO

Promocija in uporaba standardov kakovosti pri izboru in sofinanciranju  preventivnih programovXXXX
Imenovanje delovne skupine za pripravo ocene stanja o preventivnih programih, ki se izvajajo v VIZXXX
Usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ (učiteljev in ravnateljev)Sistematično vključevanje vsebin s področja zasvojenosti, vključno s krepitvijo varovalnih dejavnikov, v izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZXXXXSeminarji, delavniceMIZŠ

ZRSŠ

MZ

MDDSZ

Fakultete

NVO

NIJZ

Uporabniki

Preventivno delo v izvedbenem kurikulumuIzvedbeni kurikulum na vseh ravneh VIZXXXXProjekti in dejavnosti v kurikulumuMIZŠ

Javni zavodi na področju VIZ

Poglavje iz strategije: Preventiva v delovnem okolju                                  

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti   Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Vzpodbuditi podjetja za sprejem celovite politike pomoči in preprečevanja uporabe alkohola in drog na delovnem mestu

 

Povečanje števila izobraževanj, vključno s specialisti medicine dela in varnostnimi inženirji, na temo poklicnih tveganj in prenosa dobrih praks glede preprečevanja ter svetovanja pri uporabi alkohola in drog na delovnem mestuXXXXPovečati število delovnih organizacij, ki imajo sprejete (interne) pravilnike o uporabi alkohola in drog na delovnem mestu

Izvrševanje pravilnikov

Zagotoviti nudenje ustrezne pomoči

Dodatno izobraženi specialisti medicine dela

Dodatno izobraženi varnostni inženirji

Komisija Vlade RS za droge, MDDSZ

in MZ

Sindikati

KIMDPŠ, NIJZ

GZS

Delovna inšpekcija

MGRT

Povečan nadzor delovne inšpekcije na tem področjuXXXX
Poglavje iz strategije: Zdravljenje

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti   Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Povečanje dostopnosti CPZOPD na območjih, kjer niso prisotni (Koroška, Bela krajina, Ptuj, Posavje …) in zagotavljanje optimalnega števila bolnikov v posameznem centru

 

Vpeljava mobilnih ambulantXXXXBoljša (hitrejša) dostopnost in dosegljivost programov

Boljša kakovost dela

MZ in Koordinacija CPZOPD

ZZZS

Skupnost zdravstvenih zavodov

Regionalni ZD, Psih. klinika Ljubljana, SOS, ZOS

Diverzifikacija/razširitev programov zdravljenja (preventivni programi, konoplja, nove psihoaktivne snovi, stimulanti, »nekemične odvisnosti«)

 

Osnovno izobraževanje

Konferenca nekemične odvisnosti, predpisana zdravila

Vzpostavitev enote za zdravstveno psihosocilano rehabilitacijo oseb z odvisnosti pridruženimi motnjami (Razori) – razpis za drugo fazo gradnje in začetek gradnje

Podeljevanje naloxona za domov

XXXXVečja usposobljenost zaposlenih v CPZOPD

Znotraj mreže CPZOPD vzpostavljeni programi za zdravljenje različnih vrst odvisnosti

Vzpostavljen bolnišnični oddelek za osebe s pridruženimi duševnimi motnjami

Koordinacija CPZOPD

PKL

Vključitev zdravstvenih programov obravnave oseb, ki uživajo droge v zavodih za prestajanje kazni zapora v Mrežo CPZOPDSodelovanje na koordinaciji;

Vzpostavitev CPZOPD Trebnje

XXXXPoenotenje doktrine obravnave, kontinuiteta obravnave in izboljšanje kakovosti obravnaveMZ in MP – URSIKS

Koordinacija CPZOPD

Nadzor s svetovanjem nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnostiZaključna poročila

Posodobitev smernic

XXXPoročilo

Predlog ukrepov

Implementacija ukrepov

MZ

 

Komisija Vlade RS za droge

Koordinacija CPZOPD

Zdravniška zbornica

Izboljšanje javne podobe zdravljenja odvisnostiPoročila v medijih; Prijava novih oblik zdravljenja (NPS), Publikacija o obravnavi oseb, odvisnih od kanabinoidov, procesne/nekemične odvisnosti/nove tehnologije; KonferenceXXXXŠtevilo vključenih pacientov z različnimi oblikami bolezni oziroma odvisnostiMZ in Koordinacija CPZOPD
Poglavje iz strategije: Socialna obravnava

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Zagotavljanje celostne obravnave za različne ciljne populacije (mladostniki, družine, starejši uporabniki, osebe po prestani kazni zapora, osebe s pridruženimi težavami v duševnem zdravju) v okviru storitev in programov na področju socialnega varstvaNadaljnji sistematični razvoj socialnovarstvenih programov na podlagi evalvacij in spremljanja izvajanja programov

Nadaljnja obravnava v okviru storitev, ki jih izvajajo javne službe (CSD-ji)

Dodatna izobraževanja vezana na aktualnost problematike (nove psihoaktivne snovi, ipd.)

XXXXOptimalna dostopnost in dosegljivost različnih programov namenjenih različnim ciljnim skupinam (programi psihosocialnega  svetovanja, informiranja in terenskega dela)

Število opravljenih storitev v okviru javne službe (prva socialna pomoč, specialistična pomoč, itd.)

Število opravljenih izobraževanj (MDDSZ in MZ)

MDDSZ

 

Nevladne organizacije in njihove povezave

Krepitev skupnostnega pristopa in zagotavljanje že obstoječe mreže nizkopražnih programov na področju socialnega varstva in njihova širitev glede na potrebe

 

Spodbujanje socialnovarstvenih programov za socialno vključene uporabnike drog, ki vključujejo pristope zmanjševanja škode in terapevtsko-svetovalne programeXXXXPovečevanje števila programov s poudarkom na socialni vključenosti

Povečanje števila uporabnikov vključenih v programe socialne aktivacije

Vzpostavitev svetovalno-terapevtskega centra za mlade

MDDSZ, MZ

Programi zmanjševanja škode

Vzpostavitev inovativnih programov na področju socialnega varstva, vključno s programi zgodnjega odkrivanja uporabe drog in zgodnjih intervencij, vključno z nadgradnjo mobilne mreže nizkopražnih in svetovalnih programov

 

Sodelovanje med sektorji pri razvoju in širitvi novih programov glede na zaznane potrebe in problemeXXXXVzpostavljen vsaj en program zgodnjega odkrivanja in zgodnjih intervencijMDDSZ, MZ
Zagotavljanje in razvoj različnih oblik namestitvene podpore za uporabnike drog (stanovanjske skupine, varne hiše za ženske in razvoj programov socialne aktivacije)

 

Širitev mreže nočnih in dnevnih zavetišč za uporabnike

drog z ulice ter ustreznih, varnih in trajnih bivališč za brezdomne uporabnike prepovedanih drog

XXXXVsaj dva nova program (program za mlade, program za starejše)MDDSZ v sodelovanju z občinami

 

Programi ZŠ

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje škode

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Koordinacija programov zmanjševanja škode (ZŠ)Redni delovni sestanki s programi ZŠ

Zbiranje epidemioloških podatkov o uporabnikih programov ZŠ na področju drog Preprečevanje uporabe drog na javnih mestih

Razvoj programov selektivne in indicirane preventive ter zgodnjih intervencij in zagotavljanje dostopnosti omenjenih programov

Več različnih programov in kakovostnejše terensko delo z uporabniki drog

Razvoj novih programov pomoči za uporabnike konoplje in drugih novih psihoaktivnih snovi

XXXXDelujoča mreža programov ZŠ

Preprečevanje novih okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

Število usposobljenih strokovnjakov

Nabava kombija/-ev za terensko delo programov

NIJZ OE Koper

Programi ZŠ

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

MZ, FIHO

Komisija za AIDS pri MZ

Zagotavljanje materiala za injiciranje drog Izvedba javnega naročila za sterilni material za injiciranje drog

Zbiranje evidenc o izdanem in izmenjanem (vrnjenem) materialu za injiciranje drog

Koordinacija ustreznega odvoza rabljenega materiala za injiciranje

Krepitev programa zamenjave igel v lekarnah

Uporaba iglomatov v okoljih, kjer ni drugih ustreznih programov

Razvoj področja dela medicinske sestre med uporabniki drog v nizkopražnih programih

XXXXŠtevilo razdeljenih priborov letno

Preprečevanje novih okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

Delujoča mreža programov ZŠ za nadaljnje znižanje števila okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov

Evidenca o zamenjanem priboru, iz katere bo mogoče izdelati letna poročila

Ustrezna kadrovska zasedba v nizkopražnih programih – diplomirani zdravstvenik

NIJZ OE Koper

 

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

ZZZS

FIHO

Vzpostavitev pilotnega programa stacionarne ali mobilne varne sobe za uporabnike prepovedanih

drog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje konsenza z lokalno skupnostjo in njeno informiranje; delo z uporabniki

Pregled dosedanjih analiz z oceno stanja

Delo z mediji

Ocena prostorskih kapacitet in iskanje lokacije

XXXXPoizkusno delovanje varne sobe za uporabnike drog

Izdelava programa varnih sob

NIJZ, MZ, CPZOPD,

MDDSZ, lokalne skupnosti

Programi ZŠ, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

Vzpostavitev sistema za testiranje omejene količine vzorcev drog, v katerem bi

uporabniki lahko anonimno posredovali vzorce za brezplačno ali plačljivo testiranje

drog

 

 

 

 

 

 

 

Krepitev trenutnega sistema z uporabo kromatografa za kvantitativno testiranje vzorcev prepovedanih drog in zagotavljanje usposobljenih kadrov

Sodelovanje s sistemom EWS za zgodnje obveščanje

Usposabljanje strokovnjakov

XXXXVzpostavljen sistem za hitro testiranje vzorcev prepovedanih drog

Povečanje kapacitet laboratorijev

Okrepljen sistem za hitro obveščanje uporabnikov

Hiter dostop do podatkov o novih drogah

NIJZ, MNZ

MZ, CPZOPD

Programi ZŠ, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

Programi ZŠ

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog                                     

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti   Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Vzpostavljen koncept policijskega dela na podlagi kriminalističnega pridobivanja in vrednotenja informacij

 

 

 

 

Identifikacija tistih kriminalnih združb oziroma posameznikov, ki zahtevajo prednostno in kompleksno obravnavo (subjektni pristop)XXXXIzvedba strateške analize – analize kriminalnega trga za področje PDMNZ (policija)
Zajezitev pretoka prepovedanih drog na t. i. »balkanski poti«

 

 

 

 

 

 

 

 

Z varnostnimi organi na območju Balkana vzpostaviti boljše operativno sodelovanje ter s tem dosegati

zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog na območju Slovenije in preostalih

evropskih držav

XXXXPovečanje zasegov prepovedanih drog na zunanji meji EU in v notranjosti RS, ki se tihotapijo po »balkanski poti«

Zmanjšanje ponudbe drog na slovenskem črnem trgu

MNZ (policija)

 

MF (carina)

Okrepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami z namenom zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog in predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drogKrepitev sodelovanja z Europolom, Eurojustom, Interpolom ter izvedba skupnih kriminalističnih preiskav s tujimi varnostnimi organiXXXXZajezitev pretoka tihotapljenih predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drog

Zasegi tihotapljenih prepovedanih drog, predvsem sintetičnih drog in kokaina

MNZ (policija)

MF (carina)

MZ (Urad za kemikalije)

 

Povečati dejavnosti policije na področju prepovedanih drog na lokalni ravni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvig strokovne ravni znanja lokalne ravni policije

Sodelovanje policije z LAS

Sodelovanje policije v varnostnih sosvetih

XXXXUsposabljanje

Zmanjšanje t. i. sekundarne kriminalitete in zmanjšanje zlorabe prepovedanih drog med mladimi

Zmanjšana ponudba drog v lokalni skupnosti

Otežen dostop do drog

Vzpostavitev mrežnega sodelovanja z različnimi akterji v lokalni skupnosti

MNZ (policija)
Okrepiti dejavnosti na področju pranja denarja

 

 

 

 

 

 

Dvig strokovne ravni znanja policije ter dvig obsega izvajanja finančnih preiskav

Sodelovanje z UPPD in DT

XXXXZasegi protipravno pridobljene premoženjske koristi

Odvzem premoženja nezakonitega izvora

MNZ (policija)

 

MF

MP

Zmanjšanje nezakonite proizvodnje prepovedanih drog

 

 

 

 

 

Identifikacija tistih posameznikov in kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sintetičnih prepovedanih drog, vključno z gojenjem konoplje v zaprtih prostorihXXXXOdkrivanje proizvodnje prepovedanih drog

Onemogočanje proizvodnje prepovedanih drog

Procesiranje osumljenih

Zmanjšana ponudba prepovedanih drog

MNZ (policija)

 

MF

MP

Okrepiti sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov držav članic, institucij EU in agencij, ter partnerjev zunaj EU v boju proti  nezakoniti proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami.

 

Izvajanje projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) s področja prepovedanih drog v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala v obdobju 2017 -2018Število aktivnosti slovenske policije v EMPACT projektih (sodelovanje, nosilci aktivnosti,  posredovane informacije, skupni akcijski dnevi …) in število  mednarodnih policijskih preiskavMNZ

(policija)

 

MF

(carina)

Poglavje iz strategije: Izobraževanje, raziskovanje, vrednotenje

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb (npr.: raba drog med migranti in begunci,  raba drog med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi; analize potrebe uporabnikov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskava v nizkopražnih programih z dodatnimi vprašanji o razvoju in vzpostavitvi novih in nadgradnji trenutnih programov (heroinski vzdrževalni program, programi za mladostnike …)XXXNadgradnja programov glede na potrebe

 

Skupnostni akcijsko-raziskovalni projekti

Komisija Vlade RS za droge in MZ

Univerze

NIJZ

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

Nizkopražni programi

Raziskovanje prednostnih področij z načrtovanjem usposabljanjaPregled stanja na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči

Kvalitativne študije za spremljanje pojava uporabe drog: nove droge (npr. sintetične droge), popularne droge (npr. hlapila, konoplja), škodljive posledice uporabe drog

Epidemiološke študije:  prevalenčna študija rabe drog v populaciji

Omogočanje in vzpodbujanje raziskav, ki vključujejo tudi morebitno terapevtsko uporabo snovi, ki so vključene v seznam nadzorovanih psihoaktivnih snovi

Zasnova raziskave o uporabi drog, alkohola in tobaka v Slovenski vojski

XXXXIdentifikacija prednostnih področij

Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči

Izdelana študija pojava uporabe drog

 

Komisija Vlade RS za droge in vsa pristojna ministrstva (MZ, MP, MDDSZ, MIZŠ, MNZ, MORS)

Lokalne skupnosti

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti

LAS

Univerze

Inštituti

Vrednotenje različnih politik, programov, pristopov in postopkov

 

 

 

 

 

 

 

Evalvacija programov na področju drog (javnih socialnovarstvenih programov)

Priprava instrumenta za evalvacije

Sledenje kriterijem kakovosti

Vključenost uporabnikov in izvajalcev v vrednotenje

Ocene učinkovitosti programov, strategij, politik

XXXXPromocija evalvacije

Evalvacijska poročila

Dostopnost informacij o kakovosti programov

Komisija Vlade RS za droge in vsa pristojna ministrstva (MZ, MP, MDDSZ, MIZŠ, MNZ, MORS)

Lokalne skupnosti

Koordinacija NVO

LAS

Univerza

Inštituti

Ustrezno in kontinuirano izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog

 

 

Sistem priznavanja neformalnega usposabljanja

Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Informiranje o SOK (tudi EU)

Oblikovanje delovne skupine

XXXXPoročila o usposabljanju

Poročila

Pristojna ministrstva:

MIZŠ, MZ, MDDSZ, MP

Fakultete

NVO

Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politikMreženje strokovnjakov

Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela

Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju (gospodarska zbornica, ZPIZ)

Vključevanje uporabnikov v raziskovanje in izobraževanje

XXXXDvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči

Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje)

MZ in NIJZ

MIZŠ

Univerze

Pristojna ministrstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje iz strategije: Mednarodno in bilateralno sodelovanje

 

Konkretni ciljiIzvedbene aktivnosti  Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti Pričakovani rezultatiOdgovorne institucije
2017-12017-22018-12018-2
 

Sodelovanje RS v institucijah EU

 

 

 

Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (HDG, EUROPOL, EMCDDA)

Aktivna participacija v diskusijah na ravni EU

XXX     XPoročila

Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU

Komisija Vlade RS za droge in MZ
Sodelovanje RS v telesih OZN

 

 

 

 

Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za drogeXXX     XPromocija stališč RS v strukturah OZNKomisija Vlade RS za droge in MZ
Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope

 

 

Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini Sodelovanje slovenskih strokovnjakov pri aktivnostih Pompidoujeve skupineXXX     XDiskusijski sestanki na posamezno temo

Poročila

Komisija Vlade RS za droge in MZ

 

Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa

 

 

Priprava dvostranskih projektov

Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh

XXX     XIzvedeni dvostranski projekti

Razvoj mreže različnih strokovnjakov

Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ

 

Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah

 

 

 

Polletni koordinativni sestankiXXIzvedeni koordinativni sestankiMZ

Pristojna ministrstva

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti,

CNVOS

Seznam kratic:

MZMinistrstvo za zdravjeFIHOFundacija invalidskih in humanitarnih organizacij
MDDSZMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiSOSSkupnost občin Slovenije
MIZŠMinistrstvo za izobraževanje, znanost in športZOSZdruženje občin Slovenije
MNZMinistrstvo za notranje zadeveEWSEarly warning system – Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi
MFMinistrstvo za financeCPZOPDCenter za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
MPMinistrstvo za pravosodjeZmanjševanje škode
MZZMinistrstvo za zunanje zadeveNVONevladne organizacije
NIJZNacionalni inštitut za javno zdravjeURSIKSUprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
MGRTMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoGZSGospodarska zbornica Slovenije
MORSMinistrstvo za obramboZZZSZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
OZN –UNGASSOrganizacija združenih narodov – United Nations General Assembly Special Session – Posebno zasedanje generalne skupščine združenih narodovKIMDPŠKlinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
NPSNove psihoaktivne snoviTDITreatment demand indicator – kazalnik povpraševanja po zdravljenju
LASLokalne akcijske skupineCNVOSCenter nevladnih organizacij Slovenije
ZRSŠZavod Republike Slovenije za šolstvoŠRŠola za ravnatelje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Brezplačna dostava

Za naročila nad 40€

Strokovna podpora

in pomoč pri nakupu

Brezplačno svetovanje

070 543 038

100% varno plačilo

Kartica / Po povzetju / Predračun